مسئول دفتر بهداشت کار : زهرا گیلاسی 

کارشناس بهداشت حرفه ای  

داخلی : 543

 

معرفي واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان 


بيمارستان به عنوان يك سازمان توليد كننده خدمات با هدف اصلي جلب رضايت مشتري هاي بيروني سازمان و در عين حال تأمين و رضايت مشتري داخلي (پرسنل) را نيز دنبال مي كند.

در روند ارائه خدمات بهداشتي درماني در محيط بيمارستان بدليل نوع اشتغال و مواجهات مختلف محيطي و حرفه اي افراد در معرض حوادث و بيماري هاي متعدد قرار دارند، در نتيجه بيشتر از ديگران آسيب ديده و يا ممكن است بيمار شوند. از طرف ديگر وضعيت سلامت پرسنل نيز مي تواند بر كميت و كيفيت خدمات آنها نيز تأثير گذارد. افراد دچار اختلال سلامتي نه تنها بازده كمتري دارند بلكه علاوه بر به خطر انداختن خود ساير همكاران يا افراد جامعه را نيز در معرض خطر قرار مي دهند.

به علت نبود ساختار منسجم پايش،آمار شفاف و واضحي در ارتباط با بيماري هاي شغلي ناشي از اشتغال در محيط هاي بهداشتي درماني در سطح كشور  موجود نيست.

براي پيشگيري از بروز اين گونه مشكلات و حفظ تندرستي شاغلين، بهداشت حرفه ‌اي راهكاري كارآمد است . در اين زمينه همه مسائل بهداشتي، پزشكي و ايمني گروه هاي مختلف شغلي در بيمارستان مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌ گيرد و همواره تلاش بر اين است كه از تاثير سوء تمام عوامل آسيب‌زا، زيست شناختي و ارگونوميك بر فرد جلوگيري شود. در اين زمينه كوشش‌ ها به سوي پيشگيري از بيماري ‌هاي شغلي و حوادث ناشي از كار جهت يافته‌اند زيرا باور براين است كه بيشتر بيماري‌هاي شغلي اگر درمان شدني نباشند سخت درمان بوده و تا پايان زندگي گريبانگير فرد خواهد بود، پس بايسته است پيش از آن كه فرد به اين گونه مشكلات دچار شود، اقدام‌ هايي جهت پيشگيري از بروز آنها صورت پذيرد. براين اساس واحد بهداشت حرفه‌ اي بيمارستان با توجه به برنامه ها و فعاليت‌ هاي خود از جمله  شناسايي و ارزيابي عوامل زيان ‌آور محيط كار و انجام معاينات پزشكي و ارائه‌ آموزش‌ هاي لازم و ... در جهت تحقق سلامت حرفه‌اي پرسنل گام بر‌مي دارد .

مختصری از فعالیتهاي  واحد بهداشت حرفه ای:


·         تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

·         پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

·         تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

·         ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

·         شناسایي شغل هاي موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار

·         بازدید مستمر از بخش ها، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و ارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه

·         شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

·         نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

· تهیه MSDS  ( برگه اطلاعات ايمني ) مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

·         برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

·         نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان

·         نظارت بر انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

·         اعلام موارد مشكوک بيماريهای حرفه ای به مدير بيمارستان و مراکز مربوطه

·         آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان

·         تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

·         شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

·         اقدام جهت تعین نوع و نصب تابلوها و علائم ایمنی وهشدار دهنده و پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی بهداشت حرفه ای

·         برنامه ریزی جهت اجرا و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای شامل: بهداشت پرتو های غیر یونیزان از نظر سلامت شاغلین، ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی شیمیایی و سایر برنامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای که از طریق وزارت بهداشت یا دانشگاه ابلاغ می شود 

 

 

 

 مسئول دفتر بهداشت کار : زهرا گیلاسی 

کارشناس بهداشت حرفه ای  

داخلی : 543

 

معرفي واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان 


بيمارستان به عنوان يك سازمان توليد كننده خدمات با هدف اصلي جلب رضايت مشتري هاي بيروني سازمان و در عين حال تأمين و رضايت مشتري داخلي (پرسنل) را نيز دنبال مي كند.

در روند ارائه خدمات بهداشتي درماني در محيط بيمارستان بدليل نوع اشتغال و مواجهات مختلف محيطي و حرفه اي افراد در معرض حوادث و بيماري هاي متعدد قرار دارند، در نتيجه بيشتر از ديگران آسيب ديده و يا ممكن است بيمار شوند. از طرف ديگر وضعيت سلامت پرسنل نيز مي تواند بر كميت و كيفيت خدمات آنها نيز تأثير گذارد. افراد دچار اختلال سلامتي نه تنها بازده كمتري دارند بلكه علاوه بر به خطر انداختن خود ساير همكاران يا افراد جامعه را نيز در معرض خطر قرار مي دهند.

به علت نبود ساختار منسجم پايش،آمار شفاف و واضحي در ارتباط با بيماري هاي شغلي ناشي از اشتغال در محيط هاي بهداشتي درماني در سطح كشور  موجود نيست.

براي پيشگيري از بروز اين گونه مشكلات و حفظ تندرستي شاغلين، بهداشت حرفه ‌اي راهكاري كارآمد است . در اين زمينه همه مسائل بهداشتي، پزشكي و ايمني گروه هاي مختلف شغلي در بيمارستان مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌ گيرد و همواره تلاش بر اين است كه از تاثير سوء تمام عوامل آسيب‌زا، زيست شناختي و ارگونوميك بر فرد جلوگيري شود. در اين زمينه كوشش‌ ها به سوي پيشگيري از بيماري ‌هاي شغلي و حوادث ناشي از كار جهت يافته‌اند زيرا باور براين است كه بيشتر بيماري‌هاي شغلي اگر درمان شدني نباشند سخت درمان بوده و تا پايان زندگي گريبانگير فرد خواهد بود، پس بايسته است پيش از آن كه فرد به اين گونه مشكلات دچار شود، اقدام‌ هايي جهت پيشگيري از بروز آنها صورت پذيرد. براين اساس واحد بهداشت حرفه‌ اي بيمارستان با توجه به برنامه ها و فعاليت‌ هاي خود از جمله  شناسايي و ارزيابي عوامل زيان ‌آور محيط كار و انجام معاينات پزشكي و ارائه‌ آموزش‌ هاي لازم و ... در جهت تحقق سلامت حرفه‌اي پرسنل گام بر‌مي دارد .

مختصری از فعالیتهاي  واحد بهداشت حرفه ای:


·         تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

·         پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

·         تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

·         ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

·         شناسایي شغل هاي موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار

·         بازدید مستمر از بخش ها، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و ارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه

·         شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

·         نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

· تهیه MSDS  ( برگه اطلاعات ايمني ) مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

·         برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

·         نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان

·         نظارت بر انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

·         اعلام موارد مشكوک بيماريهای حرفه ای به مدير بيمارستان و مراکز مربوطه

·         آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان

·         تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

·         شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

·         اقدام جهت تعین نوع و نصب تابلوها و علائم ایمنی وهشدار دهنده و پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی بهداشت حرفه ای

·         برنامه ریزی جهت اجرا و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای شامل: بهداشت پرتو های غیر یونیزان از نظر سلامت شاغلین، ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی شیمیایی و سایر برنامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای که از طریق وزارت بهداشت یا دانشگاه ابلاغ می شود 

 

 

 

 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر