مسئول دفتر بهداشت محیط : مژده صالح آبادی 

کارشناسی بهداشت محیط 

داخلی  : 544

 
   
  بهداشت محیط :

 


بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملي در محیط زندگی که به نحوی بر روی تندرستی و رفاه جسمی ، روانی و اجتماعی انسان تاثیر داشته یا خواهند داشت.

اصول فعالیتهای بهداشت محیط در جهت بهبود عوامل و شرایط نامساعد محیط همواره شامل دو مرحله است : 

v      از بین بردن یا بهبود بخشیدن عوامل و شرایط نامناسب محیط به منظور پیشگیری از بیماری و حفظ تندرستی جامعه

v      نگهداری و مراقبت از عملیات و فعالیتهای که به منظور پیشگیری از بیماری و حفظ تندرستی جامعه صورت گرفته است.


رعایت بهداشت محیط در بیمارستان نه تنها تأمین کننده رفاه جسمی و روانی است بلکه کنترل کننده کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی خواهد بود.

اصلی ترین محورهای فعالیت و مورد بحث در بهداشت محیط بیمارستان شامل :

v      انتخاب و پيشنهاد روشهاي جديد كاربردي در جهت برنامه ريزي و  ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان

v      تعیین مکانیسم هایی برای پیشگیری و کنترل بیماریهای مرتبط با محیط بیمارستان

v      نظارت و کنترل بهداشتی بر آب آشامیدنی

v      کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب

v      کنترل بهداشتی بر پیشگیری و کاهش آلودگی سطوح بیمارستان

v      کنترل بهداشتی بر نظافت و آلودگی زدایی از سطوح ، ابزار و وسایل بیمارستان

v      کنترل بهداشتی بر نحوه تفکیک ، جمع آوری و دفع پسماندهای بیمارستان

v      نظارت و كنترل شرايط بهداشتي بخشها

v      برنامه کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله و در صورت نیاز استفاده اصولی از روش های شیمیایی

v      نظارت و کنترل بهداشتی بر تامین و بهداشت مواد غذایی

v      برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان

v      نظارت بر امر كنترل سلامت كاركنان ( اخذ كارت بهداشت و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد )

 

مسئول دفتر بهداشت محیط : مژده صالح آبادی 

کارشناسی بهداشت محیط 

داخلی  : 544

 
   
  بهداشت محیط :

 


بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملي در محیط زندگی که به نحوی بر روی تندرستی و رفاه جسمی ، روانی و اجتماعی انسان تاثیر داشته یا خواهند داشت.

اصول فعالیتهای بهداشت محیط در جهت بهبود عوامل و شرایط نامساعد محیط همواره شامل دو مرحله است : 

v      از بین بردن یا بهبود بخشیدن عوامل و شرایط نامناسب محیط به منظور پیشگیری از بیماری و حفظ تندرستی جامعه

v      نگهداری و مراقبت از عملیات و فعالیتهای که به منظور پیشگیری از بیماری و حفظ تندرستی جامعه صورت گرفته است.


رعایت بهداشت محیط در بیمارستان نه تنها تأمین کننده رفاه جسمی و روانی است بلکه کنترل کننده کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی خواهد بود.

اصلی ترین محورهای فعالیت و مورد بحث در بهداشت محیط بیمارستان شامل :

v      انتخاب و پيشنهاد روشهاي جديد كاربردي در جهت برنامه ريزي و  ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان

v      تعیین مکانیسم هایی برای پیشگیری و کنترل بیماریهای مرتبط با محیط بیمارستان

v      نظارت و کنترل بهداشتی بر آب آشامیدنی

v      کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب

v      کنترل بهداشتی بر پیشگیری و کاهش آلودگی سطوح بیمارستان

v      کنترل بهداشتی بر نظافت و آلودگی زدایی از سطوح ، ابزار و وسایل بیمارستان

v      کنترل بهداشتی بر نحوه تفکیک ، جمع آوری و دفع پسماندهای بیمارستان

v      نظارت و كنترل شرايط بهداشتي بخشها

v      برنامه کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله و در صورت نیاز استفاده اصولی از روش های شیمیایی

v      نظارت و کنترل بهداشتی بر تامین و بهداشت مواد غذایی

v      برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان

v      نظارت بر امر كنترل سلامت كاركنان ( اخذ كارت بهداشت و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد )

 

 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر