مسئول دفتر کنترل عفونت : آتنـا بختیـاری 

کارشناس پرستـاری 

داخلی : 544

 

 

 

واحد کنترل عفونت 

 

واحد کنترل عفونت به سرپرستی جناب آقای دکتر محمد یزدی متخصص عفونی و  یک نفر کارشناس پرستاری ( در حال حاضر آتنا بختیاری ) اداره میشود.

این واحد ماهانه بصورت کمیته تشکیل جلسه داده و موارد قابل پیگیری را در کمیته کنترل عفونت مطرح و پس از تائید نهایی اقدامات اصلاحي انجام مي گيرد.


اعضاء اصلی کمیته شامل : ریاست محترم بیمارستان – مدیر امور مالی – مدیر پرستاری – مدیر داخلی – مدیر واحد بهبود کیفی – سوپروایزر آموزشی – تیم کنترل عفونت – مهندس بهداشت محیط – مسئول فنی آزمایشگاه و مسئول تاسیسات میباشند

وظایف تیم کنترل عفونت :

1)    شناسایی عفونتهای بیمارستان ، پیگیری گزارشات ارسالی  در قالب فرم بیمار یابی شماره یک و تحقیق در رابطه با Sorce  عفونتها ، داروهای مصرف شده بیمار و روند بهبودی عفونت بیمار

2)    پیگیری موارد نیدل استیک گزارش شده و انجام اقدامات لازم به فراخور نوع صدمه

3)    آموزش پرسنل(خصوصاٌ جدیدالورود)ازطریق برگزاری کلاس آموزشی دوره توجیهی بدو ورود و آموزش Face to face  و تهیه پمفلت و بروشور که این مهم با تعامل تنگاتنگ سوپروایزر محترم آموزشی میباشد.

4)    تهیه خط مشی ها و فرایندهای ملزم این واحد با همکاری مستقیم واحد بهبود کیفی

5)    تشکیل پرونده بهداشتی برای پرسنل (علی الخصوص پرسنل شیفت اول)

6)    تهیه کتابچه کنترل عفونت بیمارستان که مبنای کار تیم میباشد.

7)    بازدید از بخشها و پیگیری موارد قابل اصلاح

8)    ارائه گزارش موارد عفونت – نیدل استیک و موارد خاص به مرکز بهداشت – معاونت درمان بصورت سيستمهای خطی ، لیست ماهانه  و هفتگی و ارائه گزارش مقایسه ای هر 6 ماه

9)    شرکت در جلسات و سمینارهای کنترل عفونت و انتقال مباحث و تغییرات جدید به بیمارستان

10)            نظارت بر استریلیزاسیون و اصول پکینگ

11)            نظارت بر تزریقات ایمن و اصول آن

 

12)            نظارت بر اجرای احتیاطات استاندارد و رعایت ایزولاسیون

 

مسئول دفتر کنترل عفونت : آتنـا بختیـاری 

کارشناس پرستـاری 

داخلی : 544

 

 

 

واحد کنترل عفونت 

 

واحد کنترل عفونت به سرپرستی جناب آقای دکتر محمد یزدی متخصص عفونی و  یک نفر کارشناس پرستاری ( در حال حاضر آتنا بختیاری ) اداره میشود.

این واحد ماهانه بصورت کمیته تشکیل جلسه داده و موارد قابل پیگیری را در کمیته کنترل عفونت مطرح و پس از تائید نهایی اقدامات اصلاحي انجام مي گيرد.


اعضاء اصلی کمیته شامل : ریاست محترم بیمارستان – مدیر امور مالی – مدیر پرستاری – مدیر داخلی – مدیر واحد بهبود کیفی – سوپروایزر آموزشی – تیم کنترل عفونت – مهندس بهداشت محیط – مسئول فنی آزمایشگاه و مسئول تاسیسات میباشند

وظایف تیم کنترل عفونت :

1)    شناسایی عفونتهای بیمارستان ، پیگیری گزارشات ارسالی  در قالب فرم بیمار یابی شماره یک و تحقیق در رابطه با Sorce  عفونتها ، داروهای مصرف شده بیمار و روند بهبودی عفونت بیمار

2)    پیگیری موارد نیدل استیک گزارش شده و انجام اقدامات لازم به فراخور نوع صدمه

3)    آموزش پرسنل(خصوصاٌ جدیدالورود)ازطریق برگزاری کلاس آموزشی دوره توجیهی بدو ورود و آموزش Face to face  و تهیه پمفلت و بروشور که این مهم با تعامل تنگاتنگ سوپروایزر محترم آموزشی میباشد.

4)    تهیه خط مشی ها و فرایندهای ملزم این واحد با همکاری مستقیم واحد بهبود کیفی

5)    تشکیل پرونده بهداشتی برای پرسنل (علی الخصوص پرسنل شیفت اول)

6)    تهیه کتابچه کنترل عفونت بیمارستان که مبنای کار تیم میباشد.

7)    بازدید از بخشها و پیگیری موارد قابل اصلاح

8)    ارائه گزارش موارد عفونت – نیدل استیک و موارد خاص به مرکز بهداشت – معاونت درمان بصورت سيستمهای خطی ، لیست ماهانه  و هفتگی و ارائه گزارش مقایسه ای هر 6 ماه

9)    شرکت در جلسات و سمینارهای کنترل عفونت و انتقال مباحث و تغییرات جدید به بیمارستان

10)            نظارت بر استریلیزاسیون و اصول پکینگ

11)            نظارت بر تزریقات ایمن و اصول آن

 

12)            نظارت بر اجرای احتیاطات استاندارد و رعایت ایزولاسیون

 

 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر