مدیریت پرستاری : شهلا سپهی 

کارشناس ارشد پرستاری 

CV
   
   

 

مدیریت پرستاری : شهلا سپهی 

کارشناس ارشد پرستاری 

CV
   
   
 
 

دفتـــر پرستــاری 

 

دفتر پرستاری بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه(ع) به عنوان مرکز هدایت و نظارت بر فرآیندهای پرستاری با بهره گیری از سوپروایزران مجرب و کارآزموده در چند حیطه فعالیت دارد که شامل :

1-     مدیریت برنامه ریزی

2-     مدیریت فرآیند منابع شامل جذب نیرو، توزیع و جا به جایی پرسنل پرستاری بر مبنای نیاز سنجی به عمل آمده در بخش ها و سوابق و توانمندی کارکنان پرستاری

3-     مدیریت فرآیند کنترل و نظارت بر اساس شناسایی شاخص ها و اهداف ارزیابی، تعیین تیم های ارزیابی، تدوین چک لیست های ارزیابی عملکرد کارکنان پرستاری، تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از ارزیابي ها و برنامه ریزی برای اقدامات اصلاحی پیرو نتایج به دست آمده

4-     مدیریت فرآیند آموزش کارکنان و بیماران

5-     مدیریت فرآیند ارزشیابی کارکنان

6-     مدیریت فرآیند برگزاری جلسات بین مدیر پرستاری، سوپروایزران و سرپرستاران

7-     شرکت در تصمیم گیری های مدیریتی بیمارستان از طریق حضور در کلیه کمیته های بیمارستانی

        8-     ارائه پیشنهادات در رابطه با طرح توسعه بیمارستان 

 

دفتـــر پرستــاری 

 

دفتر پرستاری بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه(ع) به عنوان مرکز هدایت و نظارت بر فرآیندهای پرستاری با بهره گیری از سوپروایزران مجرب و کارآزموده در چند حیطه فعالیت دارد که شامل :

1-     مدیریت برنامه ریزی

2-     مدیریت فرآیند منابع شامل جذب نیرو، توزیع و جا به جایی پرسنل پرستاری بر مبنای نیاز سنجی به عمل آمده در بخش ها و سوابق و توانمندی کارکنان پرستاری

3-     مدیریت فرآیند کنترل و نظارت بر اساس شناسایی شاخص ها و اهداف ارزیابی، تعیین تیم های ارزیابی، تدوین چک لیست های ارزیابی عملکرد کارکنان پرستاری، تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از ارزیابي ها و برنامه ریزی برای اقدامات اصلاحی پیرو نتایج به دست آمده

4-     مدیریت فرآیند آموزش کارکنان و بیماران

5-     مدیریت فرآیند ارزشیابی کارکنان

6-     مدیریت فرآیند برگزاری جلسات بین مدیر پرستاری، سوپروایزران و سرپرستاران

7-     شرکت در تصمیم گیری های مدیریتی بیمارستان از طریق حضور در کلیه کمیته های بیمارستانی

        8-     ارائه پیشنهادات در رابطه با طرح توسعه بیمارستان 

 

 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر