بهبود کیفیت و کمیته ها

 

 

 

مسئول بهبود کیفیت: 
میترا سادات محق  (کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)
شمـاره داخلی : 542
 

 

 شرح وظایف و مسئولیت ها:

 

 1. همکاری با مدیریت ارشد بیمارستان در تدوین برنامه های استراتژیک، عملیاتی و بهبود کیفیت
 2. راهنمایی و ترویج استانداردهای اعتباربخشی در داخل بیمارستان
 3. تمرکز بر کیفیت مراقبت های بالینی
 4. شناسایی و تعریف شاخص های عملکردی بیمارستان
 5. شناسایی ، تحلیل و مدیریت ریسک فاکتورهای بالینی در بیمارستان
 6. بازنگری نتایج ممیزی بالینی بر اساس شاخص های تعریف شده و ایجاد توصیه هایی برای بهبود
 7. بازنگری حوادث بالینی نامطلوب وعوارض جانبی دارو
 8. بررسی شکایات بیماران و کارکنان
 9. بازنگری ممیزی مدارک پزشکی و پرستاری
 10. برگزاری جلسات اثربخش و پایش مستمر کمیته های بیمارستانی
 11.  سنجش میزان رضایت کارکنان وبیماران
 12. پیگیری حسن انجام برنامه ها و اطمینان ازپیشرفت و بهبود آن ها
ایمنی بیمــار
کمیتــه های بیمارستانــی
مقـررات اعتبـار بخشـی