بهداشت محیط


مسئول دفتر بهداشت محیط : مژده صالح آبادی 
کارشناسی بهداشت محیط 
داخلی  : 204


بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملي در محیط زندگی که به نحوی بر روی تندرستی و رفاه جسمی ، روانی و اجتماعی انسان تاثیر داشته یا خواهند داشت.
اصول فعالیتهای بهداشت محیط در جهت بهبود عوامل و شرایط نامساعد محیط همواره شامل دو مرحله است : 
 از بین بردن یا بهبود بخشیدن عوامل و شرایط نامناسب محیط به منظور پیشگیری از بیماری و حفظ تندرستی جامعه
 نگهداری و مراقبت از عملیات و فعالیتهای که به منظور پیشگیری از بیماری و حفظ تندرستی جامعه صورت گرفته است.
رعایت بهداشت محیط در بیمارستان نه تنها تأمین کننده رفاه جسمی و روانی است بلکه کنترل کننده کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی خواهد بود.
اصلی ترین محورهای فعالیت و مورد بحث در بهداشت محیط بیمارستان شامل :
انتخاب و پيشنهاد روشهاي جديد كاربردي در جهت برنامه ريزي و  ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان
تعیین مکانیسم هایی برای پیشگیری و کنترل بیماریهای مرتبط با محیط بیمارستان
نظارت و کنترل بهداشتی بر آب آشامیدنی
کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب
کنترل بهداشتی بر پیشگیری و کاهش آلودگی سطوح بیمارستان
کنترل بهداشتی بر نظافت و آلودگی زدایی از سطوح ، ابزار و وسایل بیمارستان
کنترل بهداشتی بر نحوه تفکیک ، جمع آوری و دفع پسماندهای بیمارستان
نظارت و كنترل شرايط بهداشتي بخشها
برنامه کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله و در صورت نیاز استفاده اصولی از روش های شیمیایی
نظارت و کنترل بهداشتی بر تامین و بهداشت مواد غذایی
برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري بهسازي فضاهای فیزیکی بيمارستان
نظارت بر امر كنترل سلامت كاركنان ( اخذ كارت بهداشت و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد )
مطالب آموزشی جمع آوری شده توسط واحد بهداشت محیط 
پرتو گیری در سنین باروری 
بروز مسمومیت با سموم دفع آفات ، مواد شیمیایی و شوینده خانگی
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
استعمال دخانیات و بیماری های قلبی
راهنماي توجيهي بدو ورود کارشناسان بهداشت محيط بيمارستان ها
مدیریت پسماندهای بیمارستان
پیشگیری از مسمومیت با سرب
پیشگیری از ابتلا به شپش
وبــا