داروخانه

 

 

مدیر داروخانه : دکتــر مهدی چراغی
مسئول فني  : دكتر هداسادات شجاعی
خط مستقیم : 38820081-051
داخلی : 238
داروخانه بيمارستان وظيفه تامين كليه داروها و لوازم مصرفي بيماران بستري در بخش ها ، اتاقهاي عمل و كت لب را عهده دار ميباشد.كنترل نحوه صحيح نگهداري ، تاريخ انقضاء ، مصرف و ثبت صحيح دارو و لوازم مصرفي در پرونده بيماران توسط مسئول فني و پرسنل داروخانه انجام مي شود.داروخانه متشكل از 2 بخش مي باشد.
1 – داروخانه مركزي در طبقه همكف و بين اور‍ژانس و كلينيك وي‍‍‍ژه
2 – انبار دارو ولوازم مصرفي در طبقه زيرزمين در حال حاضر بالغ بر 1000 قلم داروي عمومي و تخصصي از كليه گروههاي درماني و حدود 300 قلم لوازم مصرفي از مرغوبترين برندهاي موجود توسط داروخانه تهيه و در دسترس بخش ها و بيماران قرار مي گيرد.
 
داروخانه مركزي و انبار دارويي مجهز به سيستم كامپيوتري ،  دوربين هاي مدار بسته ، كولرهاي گازي ( علاوه بر سيستم تهويه مركزي بيمارستان ) يخچال مخصوص نگهداري دارد ، رطوبت سنج و دماسنج مخصوص ثبت تغييرات دمايي ، تلفكس مستقل و لپ تاپ جهت انتقال و چك پرونده بيماران در بخش هاي درماني ميباشد.
داروها و لوازم مصرفي مورد نياز بخش ها، اتاق هاي عمل و كت لب بر اساس نياز و مصرف هر بخش بصورت استوك محدود تحويل بخش ها شده است و طبق برنامه منظم روزانه بر اساس مصرفي كه در سيستم HIS ثبت شده است توسط داروخانه جايگزين  و تحويل بخش ها مي شود.
ثبت صحيح اين اقلام در پرونده بيماران توسط تكنسين هاي داروخانه كنترل مي گردد و استوك موجود در بخشها بصورت دوره اي از نظر نحوه صحيح نگهداري ، تاريخ انقضاء و موجودي ( تطابق با استوك اوليه ) توسط مسئول فني كنترل مي گردد.