کارگزینی

 

واحد  اداری و منابع انسانی  (کارگزینی)
مسئول واحد : زهرا عامری منش 
شماره داخلی : 221
عمده فعالیت واحد اداری و منابع انسانی (کارگزینی) چنانکه از نامش پیداست در خصوص منابع انسانی یا کارکنان بیمارستان می­باشد.
کلیه کارکنان یا نیروی انسانی شاغل در بیمارستان  اعم از مدیران ارشد ، میانی و یا پرسنل واحدها و بخشها به صورت دو جانبه با واحد منابع انسانی درارتباط میباشند.
در حال حاضر دو نفر با پست سازمانی مسوول اداری و منابع انسانی و کارمند اداری و منابع انسانی پاسخگوی موضوعات مرتبط با این واحد میباشند.
ازجمله فعالیتهایی که در این واحد انجام می پذیرد :
کلیه امور پرسنلی نظیر جذب و مصاحبه و استخدام ( شامل تشکیل پرونده پرسنلی و دریافت مدارک هویتی ، تحصیلی ، گواهی های آموزشی و تکمیل فرم ها و پرسشنامه ها و همچنین معرفی جهت آزمایشات ، معرفی جهت بررسی عدم سوء پیشینه ، معرفی به معاونت درمان و ...)
صدور اتیکت شناسایی سینه
 بررسی وضعیت ورود و خروج روزانه ،  محاسبه کارکرد و اضافه کار
ثبت و محاسبه مرخصی ها ، پاسها ،  ماموریت ها
 محاسبه ساعات آموزشی
 صدور گواهی های اشتغال و سوابق کاری
تهیه و تدوین مقررات ( اعم از مقررات داخلی یا مقررات قانون کار ، تامین اجتماعی و طرح طبقه بندی مشاغل )
عقد قرارداد همکاری با کارکنان و پزشکان
 اخذ تعهد كاري
ارسال گزارش تسويه حساب به حسابداري
ارسال گزارش سنوات كاركنان در پايان سال به حسابداري
 صدور تشویق نامه یا اخطار کتبی
 تطبیق کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل و صدور احكام ارتقاء گروه يا رتبه کارکنان
ارزشیابی عملکرد کارکنان
تکمیل و ارسال مدارک پزشکان جهت سازمانهای بیمه گر
 ارسال پاسخ کتبی به نامه های برون سازمانی که از طرف ریاست بیمارستان به کارگزینی ارجاع داده شده
از آنجاییکه فعالیت این واحد به طور عمده متمرکز بر  امور مرتبط  با کارکنان است  لذا دقت در شناخت کارکنان ، توجه به ویژ گی های کاری آنان به لحاظ بخش محل خدمت ، ساعت کار موظف ، شیفت اول یا دوم بودن و نیز تعهد به رعایت اصل محرمانه بودن اطلاعات کارکنان از جمله ویژگیهای افرادی است که در این واحد اشتغال به کار دارند .
ضمناَ تسلط به نرم افزارها و کار با برنامه های مختلف مثل نرم افزار ورود و خروج ،  حقوق و دستمزد و نیز تسلط به مکاتبات اداری با رعایت سلسله مراتبها و رعایت و دقت در عناوین نامه ها از اولویتهای مهم کاری برای کارکنان واحد منابع انسانی است.
ضمنا واحد دبیرخانه و بایگانی دارای دو نفر با پست سازمانی کارمند دبیرخانه و بایگانی ، پاسخگوی موضوعات مرتبط با این واحد بوده و زیر نظر واحد منابع انسانی (کارگزینی) مشغول به فعالیت می­باشند.
بخش اعظم خدمات این واحد شامل :
تهیه پیش نویس مکاتبات لازم درخواستی ، تایپ و انجام امور اداری براساس ضوابط مربوطه
دریافت کلیه مرسولات اداری و یا شخصی کارکنان
دریافت و ارسال کلیه­ی مکاتبات ( دانشگاه علوم پزشکی ، معاونت درمان ، سازمانهای بیمه گر و ... )
دسته بندی و طبقه بندی اطلاعات نامه های وارده و صادره و بایگانی مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی.