واحد کنترل عفونــت

 

متخصص عفونی : دکتر آرمـین رجب زاده 
مسئول دفتر کنترل عفونت : محبوبه ناجـی بافنده 
کارشناس پرستـاری 
داخلی : 252

واحد کنترل عفونت ماهیانه بصورت کمیته تشکیل جلسه داده و موارد قابل پیگیری را در کمیته کنترل عفونت مطرح و پس از تائید نهایی اقدامات اصلاحي انجام مي گيرد.
اعضاء کمیته شامل : ریاست بیمارستان– مدیر عامل -  مدیر پرستاری – مدیر داخلی – پزشک کنترل عفونت -  مسئول واحد بهبود کیفی – سوپروایزر کنترل عفونت – رابط اعتبار بخشی – کارشناس ایمنی  – دبیر هماهنگی کمیته ها – سرپرستار اتاق عمل و CSSD  میباشند
 
وظایف تیم کنتــرل عفــونت 

* برگزاری کمیته استوارت شیپ وشناسایی عفونتهای بیمارستان ، پیگیری گزارشات ارسالی  در قالب فرم بیمار یابی شماره یک و تحقیق در رابطه با Sorce  عفونتها ، داروهای مصرف شده بیمار و روند بهبودی عفونت بیمار
* گزارش فصلی بهداشت دست و عفونت های بیمارستانی به تفکیک بخش ها به مدیریت و دفتر پرستاری و کلیه واحدها 
* پایش بهداشت دست 
* پیگیری موارد نیدل استیک گزارش شده و انجام اقدامات لازم به فراخور نوع صدمه
* آموزش پرسنل(خصوصاٌ جدیدالورود)ازطریق برگزاری کلاس آموزشی دوره توجیهی بدو ورود و آموزش Face to face  و تهیه پمفلت و بروشور که این مهم با تعامل تنگاتنگ سوپروایزر محترم آموزشی میباشد.
* تهیه خط مشی ها و فرایندهای ملزم این واحد با همکاری مستقیم واحد بهبود کیفی
* همکاری با واحد بهبود کیفی و سوپروایزر آموزشی در تهیه کتابچه کنترل عفونت بیمارستان 
* بازدید از بخشها و پیگیری موارد قابل اصلاح
* ارائه گزارش موارد عفونت – نیدل استیک و موارد خاص به مرکز بهداشت – معاونت درمان بصورت سيستمهای خطی ، لیست ماهانه  و هفتگی و ارائه گزارش مقایسه ای هر 6 ماه
* شرکت در جلسات و سمینارهای کنترل عفونت دانشگاه و انتقال مباحث و تغییرات جدید به بیمارستان
*  نظارت بر استریلیزاسیون و اصول پکینگ و عملکرد واحد CSSD
*  نظارت بر تزریقات ایمن و اصول آن
*  نظارت بر اجرای احتیاطات استاندارد و رعایت ایزولاسیون
* گزارش بیماری های مشمول فوری و غیر فوری به مرکز بهداشت 
* شرکت در راندهای بیمارستان