جــراحی

رییس بخش : دکتر علـی شمـالی
سرپرستار بخش : منیـره مهدویـان 
تلفن مستقیم : 38844554  -  051
تلفن داخلی : 318   -   317

بخش دیپلمــات
بخش دیپلمات با هدف پذیرش بیماران گردشگر سلامت در سال 1395 افتتاح گردید. بیماران پس از عمل جراحی قلب، در این بخش پذیرش می‌گردند. در طرح توسعه بخش سال 1397 تعداد تخت ها به 24 تخت افزایش یافت؛ شامل 8 اتاق دو تخته، 6اتاق VIP، 1 اتاق ایزوله و یک اتاق خصوصی.تجهیزات بخش مناسب برای مراقبت و پایش بیماران قلبی با هر تشخیصی فراهم شده است. کلیه اتاق ها مجهز به مانیتورینگ قلبی می باشد و در تمامی شیفت ها پرستاران آموزش دیده که دوره های تخصصی IPD را تحت نظارت مدرسین دانشگاه گذرانده اند به مراقبت از این بیماران می پردازند. بیماران پس از جراحی قلب باز نیز از مراقبت های تخصصی توسط پرستاران و پزشکان برخوردارند.

پمفلت خوشامد گویی بخش جراحــی 
 • VIP

  جـــراحی
 • VIP

  جـــراحی
 • VIP

  جـــراحی
 • VIP

  جـــراحی
 • VIP

  جـــراحی
 • VIP

  جـــراحی
 • VIP

  جـــراحی
 • VIP

  جـــراحی
 • VIP

  جـــراحی
 • VIP

  جـــراحی