رادیولوژی و سونوگرافی

مسئول فنـی : دکتـر سعیـد عبـاسی
سرپرست بخش : مهنـاز نیک دوست 
داخلـی : 104  -  109

بخش رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان مجهز به دستگاه سونوگرافی ساده و کالر داپلر سامسونگ بوده که بعنوان راهکاری موثر در تصویر برداری تشخیصی محسوب می شود.این دستگاه باداشتن تمامی کاراییهای سونوگرافی Gray scare   رایج ،امکان بررسی فلوی رنگی خون وتعیین اندکسهای جریان خون را دارد و عمده کاربرد آن در بیماران بستری و مرجعین شامل بررسی شریانهای کاروتید و ورتبرال در بیماران کاندیدCABG ،بررسی عروق کلیه ها ، بررسی وریدی شریانی اندامهای فوقانی وتحتانی میباشد.
همچنین دارای دستگاه سونوگرافی ساده Loqic میباشد که بررسی انواع سونوگرافی  منجمله شکم ولگن ، کلیه و مثانه ، رحم و ضمائم ،بررسی نسوج نرم سطحی بدن و…  در بیماران بستری وهمچنین سرپائی می باشد.
دستگاه عکسبرداری Benet:انجام گرافیهای مربوط به بیماران بستری و مراجعین سرپائی میباشد.
درضمن سیستم عکسبرداری به دستگاه Crمجهز شده که باعث افزایش کیفیت گرافیها شده است.این سیستم در کاهش تکرار گرافی از بیمار نیز موثر میباشد.
در این بخش آقای دکتر سعیــد عبــاسی مسئول فنی و خانم مهناز نیک دوست به عنوان سرپرست بخش به همراه 5نفر از پرسنل مشغول به فعالیت می باشند.
رادیــولوژی

رادیــولوژی

رادیــولوژی

رادیــولوژی