ما بر این باور هستیم که توانمندسازان فارغ از اینکه یک شرکت است؛ در ابتدا یک خانواده است و اعضای این خانواده با همکاری هم بحران هایی که پیش روی شرکت ها و سازمان های مختلف وجود دارد را با قدرت و دانش خود حل می کنند. شما هم می توانید با توجه به تخصص و مهارت هایتان و همچنین موقعیت های شغلی موجود، عضوی از این خانواده باشید و در همکاری های تاثیرگذار ما با شرکت ها و سازمان های مختلف شریک و همراه باشید.

Loading
  • مشخصات فردی

  • سوابق تحصیلی