بسمه تعالی

 

به نام خداوندی که داشتن او جبران همه نداشته های من است . می ستایمش چون لایق ستایش است . سپاس و ستایش خدای را جل جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن ، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار ، درخشان . بخشاینده ای که تار عنکبوت را سد عصمت دوستان کرد . جباری که نیش پشه را تیغ قهر دشمنان گردانید . اینجانب محمود دانشی نیا که افتخار داشتن پدر بزرگمردی را دارم که در تمام مراحل زندگیش به فکر گرفتن دست ناتوانان بوده است . از عنفوان جوانی در کنار پدر بودم و همواره شاهد نیکی های ایشان بودم . لبخندی که بر چهره ناتوانان در هنگام دستگیری پدر می نشست ، مرا بر آن داشت که پیرو راه وی باشم . این سخن پدرم که همواره بر زبان داشت سر لوحه کار خویش قرار دادم . " دستی که کمک می کند ، از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است " اکنون نیز بعد از چندین سال توفیق یافتم تا در جایگاه قائم مقام بیمارستان جوادالائمه خدمت به مردم را در اولویت کار خویش قرار دهم . زیرا معتقدم خدا در هیچ جا ، همچون آنجا پرستش نمی شود که آدمی برای نیکی کردن به همنوعانش گام بر میدارد و از پدرم می خواهم که مرا همچون گذشته کمک نماید و راهنمای خوبی در راههای پرخطر روزگارم باشد زیرا تنها کسی که همیشه و تا آخر راه با من بود و در تمامی سختی ها و موانع این دنیا همراهم بود ایشان بوده اند . گاهی خداوند می خواهد با دست ما ، دست دیگر بندگانش را بگیرد ، وقتی دستی را به یاری می گیریم بدانیم که دست دیگر ما در دست خداوند است . به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است . آرام ، بی صدا و همیشگی ...... انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد . به همین دلیل تمامی تلاش خود را بر این دارم و در این راه از دوستان و همراهان این طریق اعم از خیرین و پرسنل سخت کوش بیمارستان می خواهم تا دست در دست هم نهیم و برای رسیدن به بلندای بخشندگی ، از آز وجود خویش بگذریم و در این طریق که همانا خدمت رسانی به بیماران می باشد ، ثابت قدم و استوار بمانیم . خداوندا !از پاداش معافم کن ، از بخشش ناامیدم کن ، از بهشت مأیوسم کن ، تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد . و فقط برای رسیدن به ذات احدیت تو باشد زیرا در همه عالم گشتم و غیر تو هیچ نیافتم . از خداوند میخواهم ، توان مرا صد چندان نماید تا من به عنوان ذره کوچکی از جامعه خیرین به گرفتاران و بیماران کمک نمایم و امیدوارم در این راه همچون پدر خویش موفق و پیروز باشم . محمود دانشی نیا – مدیر عامل بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه (ع)بسمه تعالیبه نام خداوندی که داشتن او جبران همه نداشته های من است . می ستایمش چون لایق ستایش است . سپاس و ستایش خدای را جل جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن ، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار ، درخشان . بخشاینده ای که تار عنکبوت را سد عصمت دوستان کرد . جباری که نیش پشه را تیغ قهر دشمنان گردانید . اینجانب محمود دانشی نیا که افتخار داشتن پدر بزرگمردی را دارم که در تمام مراحل زندگیش به فکر گرفتن دست ناتوانان بوده است . از عنفوان جوانی در کنار پدر بودم و همواره شاهد نیکی های ایشان بودم . لبخندی که بر چهره ناتوانان در هنگام دستگیری پدر می نشست ، مرا بر آن داشت که پیرو راه وی باشم . این سخن پدرم که همواره بر زبان داشت سر لوحه کار خویش قرار دادم . " دستی که کمک می کند ، از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است " اکنون نیز بعد از چندین سال توفیق یافتم تا در جایگاه قائم مقام بیمارستان جوادالائمه خدمت به مردم را در اولویت کار خویش قرار دهم . زیرا معتقدم خدا در هیچ جا ، همچون آنجا پرستش نمی شود که آدمی برای نیکی کردن به همنوعانش گام بر میدارد و از پدرم می خواهم که مرا همچون گذشته کمک نماید و راهنمای خوبی در راههای پرخطر روزگارم باشد زیرا تنها کسی که همیشه و تا آخر راه با من بود و در تمامی سختی ها و موانع این دنیا همراهم بود ایشان بوده اند . گاهی خداوند می خواهد با دست ما ، دست دیگر بندگانش را بگیرد ، وقتی دستی را به یاری می گیریم بدانیم که دست دیگر ما در دست خداوند است . به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است . آرام ، بی صدا و همیشگی ...... انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد . به همین دلیل تمامی تلاش خود را بر این دارم و در این راه از دوستان و همراهان این طریق اعم از خیرین و پرسنل سخت کوش بیمارستان می خواهم تا دست در دست هم نهیم و برای رسیدن به بلندای بخشندگی ، از آز وجود خویش بگذریم و در این طریق که همانا خدمت رسانی به بیماران می باشد ، ثابت قدم و استوار بمانیم . خداوندا !از پاداش معافم کن ، از بخشش ناامیدم کن ، از بهشت مأیوسم کن ، تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد . و فقط برای رسیدن به ذات احدیت تو باشد زیرا در همه عالم گشتم و غیر تو هیچ نیافتم . از خداوند میخواهم ، توان مرا صد چندان نماید تا من به عنوان ذره کوچکی از جامعه خیرین به گرفتاران و بیماران کمک نمایم و امیدوارم در این راه همچون پدر خویش موفق و پیروز باشم . محمود دانشی نیا – مدیر عامل بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه (ع)بسمه تعالی
به نام خداوندی که داشتن او جبران همه نداشته های من است . می ستایمش چون لایق ستایش است . سپاس و ستایش خدای را جل جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن ، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار ، درخشان . بخشاینده ای که تار عنکبوت را سد عصمت دوستان کرد . جباری که نیش پشه را تیغ قهر دشمنان گردانید . اینجانب محمود دانشی نیا که افتخار داشتن پدر بزرگمردی را دارم که در تمام مراحل زندگیش به فکر گرفتن دست ناتوانان بوده است . از عنفوان جوانی در کنار پدر بودم و همواره شاهد نیکی های ایشان بودم . لبخندی که بر چهره ناتوانان در هنگام دستگیری پدر می نشست ، مرا بر آن داشت که پیرو راه وی باشم . این سخن پدرم که همواره بر زبان داشت سر لوحه کار خویش قرار دادم . " دستی که کمک می کند ، از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است "
 اکنون نیز بعد از چندین سال توفیق یافتم تا در جایگاه قائم مقام بیمارستان جوادالائمه خدمت به مردم را در اولویت کار خویش قرار دهم . زیرا معتقدم خدا در هیچ جا ، همچون آنجا پرستش نمی شود که آدمی برای نیکی کردن به همنوعانش گام بر میدارد و از پدرم می خواهم که مرا همچون گذشته کمک نماید و راهنمای خوبی در راههای پرخطر روزگارم باشد زیرا تنها کسی که همیشه و تا آخر راه با من بود و در تمامی سختی ها و موانع این دنیا همراهم بود ایشان بوده اند . گاهی خداوند می خواهد با دست ما ، دست دیگر بندگانش را بگیرد ، وقتی دستی را به یاری می گیریم بدانیم که دست دیگر ما در دست خداوند است . به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است . آرام ، بی صدا و همیشگی ...... انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد . به همین دلیل تمامی تلاش خود را بر این دارم و در این راه از دوستان و همراهان این طریق اعم از خیرین و پرسنل سخت کوش بیمارستان می خواهم تا دست در دست هم نهیم و برای رسیدن به بلندای بخشندگی ، از آز وجود خویش بگذریم و در این طریق که همانا خدمت رسانی به بیماران می باشد ، ثابت قدم و استوار بمانیم .
 خداوندا !
از پاداش معافم کن ، از بخشش ناامیدم کن ، از بهشت مأیوسم کن ، تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد . و فقط برای رسیدن به ذات احدیت تو باشد زیرا در همه عالم گشتم و غیر تو هیچ نیافتم . از خداوند میخواهم ، توان مرا صد چندان نماید تا من به عنوان ذره کوچکی از جامعه خیرین به گرفتاران و بیماران کمک نمایم و امیدوارم در این راه همچون پدر خویش موفق و پیروز باشم .

 محمود دانشی نیا – مدیر عامل بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه (ع)