مدیر پرستاری  :    امیررضـا صالح مقدم    CV
تلفن داخلی مدیر پرستاری : 240
تلفن داخلی سوپروایزر :  111
تلفن داخلی  دفتر :   224 - 220
تلفن : 05138820082

 

.

دفتـــر پرستــاری
 
دفتر پرستاری بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه(ع) به عنوان مرکز هدایت و نظارت بر فرآیندهای پرستاری با بهره گیری از سوپروایزران مجرب و کارآزموده در چند حیطه فعالیت دارد که شامل :
1 - مدیریت برنامه ریزی
2 - مدیریت فرآیند منابع شامل جذب نیرو، توزیع و جا به جایی پرسنل پرستاری بر مبنای نیاز سنجی به عمل آمده در بخش ها و سوابق و توانمندی کارکنان پرستاری
3 - مدیریت فرآیند کنترل و نظارت بر اساس شناسایی شاخص ها و اهداف ارزیابی، تعیین تیم های ارزیابی، تدوین چک لیست های ارزیابی عملکرد کارکنان پرستاری، تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از ارزیابي ها و برنامه ریزی برای اقدامات اصلاحی پیرو نتایج به دست آمده
4 - مدیریت فرآیند آموزش کارکنان و بیماران
5 - مدیریت فرآیند ارزشیابی کارکنان
6 - مدیریت فرآیند برگزاری جلسات بین مدیر پرستاری، سوپروایزران بالینــی و آموزشــی و سرپرستاران
7 - شرکت در تصمیم گیری های مدیریتی بیمارستان از طریق حضور در کلیه کمیته های بیمارستانی
8 - مدیریت فرآیند آموزش به بیمــار 
9 - رسیدگـی و بررسـی مشکلات کادر درمــان و تلاش برای رفع آنهــا

 

 • غلامـرضا یزدان پناه

  سوپروایزر بالینی 
  کارشناسی پرستاری

 • سید جواد ذوالفقاری

  سوپروایزر بالینی 
  کارشناسی پرستاری

 • علـی سازش

  سوپروایزر بالینی 
  کارشناسی پرستاری

 • نورالله زمـانی

  سوپروایزر بالینی 
  کارشناسی پرستاری

 • حسین طیرانی دستمالچی

  سوپروایزر بالینی 
  کارشناسی پرستاری

 • سید جعفر حسینی

  سوپروایزر بالینی 
  کارشناسی پرستاری

 • آرزو توتونچی صراف

  سوپروایزر بالینی 
  کارشناسی پرستاری 
  کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی