دکتـر علی شمــالی

نام : دکتـر علی شمــالی

سمت : جراح قلب و عروق

مدرک تحصیلی : فوق تخصص

رزومه کامل :

CV 

دکتـر شهرام ایزد پنـاه 

گواهینامه تخصصی جراحی عمومی - دانشنامه فوق تخصصی جراحی عروق و ترومـا
---------------------------------------------------
دکتـر جمیل اصفهانی زاده  
گواهینامه تخصصی جراحی عمومی - دانشنامه فوق تخصصی جراحی قلب و عروق
---------------------------------------------------
دکتـر محمود حسین زاده ملکی 
دانشنامه تخصصی جراحی عمومی - دانشنامه فوق تخصصی جراحی قلب و عروق
​---------------------------------------------------
دکتـر سعید فاضلی فر
گواهینامه تخصصی جراحی عمومی - دانشنامه فوق تخصصی جراحی قلب و عروق
​---------------------------------------------------
دکتـر علی اصغر حسین زاده معینی پور 
گواهینامه تخصصی جراحی عمومی - دانشنامه فوق تخصصی جراحی قلب و عروق
​---------------------------------------------------
دکتـر محمد عبـاسی تشنیـزی 
دانشنامه تخصصی جراحی عمومی - دانشنامه فوق تخصصی جراحی قلب و عروق
​---------------------------------------------------
دکتـر غلامرضـا صفرپـور
دانشنامه تخصصی جراحی عمومی - دانشنامه فوق تخصصی جراحی قلب و عروق
​---------------------------------------------------
دکتـر کامبیـز علی زاده
دانشنامه تخصصی جراحی عمومی - دانشنامه فوق تخصصی جراحی قلب و عروق
​---------------------------------------------------