دکتـر مهدی مسیبـی

نام : دکتـر مهدی مسیبـی

سمت : فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مدرک تحصیلی : فوق تخـصص

رزومه کامل :

CV

دکتـر جمشیـد مهـاجری

نام : دکتـر جمشیـد مهـاجری

سمت : فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مدرک تحصیلی : فوق تخـصص

رزومه کامل :

CV

دکتر محمود ابراهیمی

نام : دکتر محمود ابراهیمی

سمت : فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مدرک تحصیلی : فوق تخـصص

رزومه کامل :

CV

دکتر حسین نـادمـی

نام : دکتر حسین نـادمـی

سمت : فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مدرک تحصیلی : فوق تخـصص

رزومه کامل :

CV

دکتر حسین بهره مند

نام : دکتر حسین بهره مند

سمت : فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مدرک تحصیلی : فوق تخـصص

رزومه کامل :

CV

دکتــر حسیـــن نظـــری

نام : دکتــر حسیـــن نظـــری

سمت : فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مدرک تحصیلی : فوق تخـصص

رزومه کامل :

CV

دکتــر حمیـــد بــرک پور

نام : دکتــر حمیـــد بــرک پور

سمت : فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مدرک تحصیلی : فوق تخـصص

رزومه کامل :

CV

دکتــر فریمــاه امینیــان 
فلوشیپ اکو کاردیوگرافی  -   دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتــر امیر مصدق مقدم
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق​

------------------------------------------------------------------------------------------------

دکتــر سید مسعود سجادی ترشیزی
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق​
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتــر فرهـاد جبــاری
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتــر سید حامدرضا جعفر زاده فدکی
فلوشیپ  اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتـر مازیـار داداللهی 
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
-------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتـر  حسین صدیقی 
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - متخصص قلب و عروق
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتــر امیــر حسیـن شکیبـا
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
-------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتـر فرح فــانــی
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتـر افسـانه محمـدی 
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتـر فاطمـه مودی
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتـر مهری نیکدوست 
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر سهیلا چمنیان 
فلوشیپ بیماری های مادرزادی قلب 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر محمـد طیبـی 
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی - متخصص بیماری های قلب و عروق
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر بابـک قدســی 
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر محمـد وجدانپــرسـت
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر آزاده فلاح رستگار 
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر فرزاد فاضلی 
فلوشیپ بیهوشی قلب 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر امین دهقان حسین آباد
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر پروانه کفشبانی شاندیز 
فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند  - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر عبدالله کراچیان 
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی  - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر شهـرزاد شیـخ
فلوشیپ بیهوشی کودکـان  - دانشنامه تخصصی بیهوشی
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر راحلـه رحیمــی 
فلوشیپ مراقبتهای ویـژه کودکــان  - دانشنامه تخصصی بیهوشی
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر سید رسول سجــادی 
 دانشنامه تخصصی بیهوشی - دانشنامه فوق تخصصی مراقبتهای ویژه 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر ژیلا حقیـــر
دانشنامه تخصصی بیهوشی
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر جواد محمدزاده 
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی قلب و پیس میـکر  - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر امیرحسین فدائیان 
 دانشنامه تخصصی بیماری های داخلی - دانشنامه فوق تخصصی بیماری های قلب و عروق 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر محمدرضا چهکندی
 دانشنامه تخصصی بیماری های داخلی - دانشنامه فوق تخصصی بیماری های قلب و عروق 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر زهرا بیگم موسوی عمادی 
 دانشنامه تخصصی بیماری های کودکـان - دانشنامه فوق تخصصی بیماری های قلب کودکـان
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر آزاده فلاح رستگار 
 فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی  - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر سعید رضـا نامـی 
 دانشنامه تخصصی بیهوشی - فلوشیپ بیهـوشـی
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر امیـر ادهمـی مقدم 
 دانشنامه تخصصی بیهوشی - فلوشیپ مراقبتـهای ویــژه
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر رامیـن خامنـه باقـری
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی  - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق 
------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر مائده رضائـی دانـش
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی  - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
------------------------------------------------------------------------------------------------