دکتـر محمــد محمــدی

نام : دکتـر محمــد محمــدی

سمت : متخصص قلب و عروق

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی قلب و عروق

رزومه کامل :

دکترا عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترا تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 دکتـر سید علی اکبر هاشمی

نام : دکتـر سید علی اکبر هاشمی

سمت : متخصص قلب و عروق

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی قلب و عروق

رزومه کامل :

دکترای تخصصی قلب و عروق

دکتـر فروغ جـوادی

نام : دکتـر فروغ جـوادی

سمت : فوق تخصص قلب و عروق

مدرک تحصیلی : استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رزومه کامل :

تدریس سميولوژي و فيزیوپاتولوژي بيماري هاي قلب و عروق در دوره قبل از باليني دانشجویان پزشکي در تمام سال هاي اشتغال

نام : تست

سمت : دکتر

مدرک تحصیلی : تست

رزومه کامل :

متن

دکتـر سارا عظیمی 

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

-----------------------------------------------------------------

دکتـر مریـم جنتــی پــور

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

-----------------------------------------------------------------

دکتـر سعید محــرابــی

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

-----------------------------------------------------------------

دکتـر مهـدی حسـن زاده 

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

-----------------------------------------------------------------

دکتـر سید اکبـر کمـالی

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

-----------------------------------------------------------------

دکتر غلامرضا مختار نژاد 

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

-----------------------------------------------------------------

دکتـر سید حسـن حسینیـان 

گواهینامه تخصصی بیماری های قلب  و عروق

-----------------------------------------------------------------

دکتـر سعیـد ابطحـی

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق کودکان

-----------------------------------------------------------------

دکتـر  سالومه عادلی 

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

-----------------------------------------------------------------

دکتر مرتضـی معنوی فر

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

-----------------------------------------------------------------

دکتـر فهیمـه شکیب 

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

-----------------------------------------------------------------

دکتــر مرجـان قـره 

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

------------------------------------------------------------------

دکتـر سید رضا حجازی اسلامی 

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

-----------------------------------------------------------------

دکتر سعید عبــاسی 
متخصص رادیولوژی

-----------------------------------------------------------------

دکتــر سمیه قهرمانی 

دانشنامه تخصصی پزشکی هسته ای 
----------------------------------------------------------------

دکتــر مهـرداد شایسـته   

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق
-----------------------------------------------------------------

دکتر محمـد صـادق حـقــی 
دکترای تخصصـی طب ورزش 

-----------------------------------------------------------------

دکتـر محمد علـی یگانه  

دانشنامه تخصصی بیهوشی 

-----------------------------------------------------------------

دکتـر آرش هاتفی 

دانشنامه تخصصی بیهوشی 

-----------------------------------------------------------------

دکتـر ایمـان قنـدی  

دانشنامه تخصصی بیهوشی 

-----------------------------------------------------------------

دکتـر سعید محمودی 

دانشنامه تخصصی بیهوشی 

-----------------------------------------------------------------

دکتـر قاسم سلطـانی 

دانشنامه تخصصی بیهوشی 

-----------------------------------------------------------------

دکتـر مجیدرضا فـروردین

دانشنامه تخصصی بیهوشی 

-----------------------------------------------------------------

دکتـر حمید داستانی   

دانشنامه تخصصی بیهوشی 

-----------------------------------------------------------------

دکتـر ممهدی فــانی

دانشنامه تخصصی بیهوشی 

-----------------------------------------------------------------

دکتـر محمد واحدیان غفاری 

دانشنامه تخصصی بیهوشی 

-----------------------------------------------------------------

دکتـرحمیدرضا سروری

دانشنامه تخصصی بیهوشی 

-----------------------------------------------------------------

دکتـر آرش محمدزاده فرشچی

دانشنامه تخصصی بیهوشی 

-----------------------------------------------------------------

دکتـر محمد حسین نکوئیان

دانشنامه تخصصی بیهوشی 

-----------------------------------------------------------------

دکتـر بهاره حسینــی 

متخصص طب اورژانس

-----------------------------------------------------------------