مدیریت بیمارستان به منظور ارتقاء سطح کیفی بیمارستانی تصمیم گرفت جهت پذیرش و اقامت راحتتر ، بخش گردشگری سلامت و بدنبال آن بخش دیپلمات را در دستور کار قرار دهد.

 

بخش گردشگری سلامت شامل 6 اتاق مجهز به مانیتورینگ کامل جهت پایش دقیق بیماران و امکانات کامل رفاهی و ارتباطی می باشد.
خدمات بخش IPD به بیماران خارجی 
هماهنگی با پذیرش جهت بستری بیمار ، هماهنگی با پزشک IPD جهت ویزیت اول و تعیین پزشک پذیرش دهنده ، هماهنگی با واحد ترخیص جهت برآورد هزینه درمان،هماهنگی با شرکت تسهیل گر جهت ارائه سریعتر و باکیفیت تر خدمات به بیماران پذیرش شده از طریق دپارتمان بین الملل ارائه خدمات در خارج از نوبت بندی معمول و عدم نیاز به تعدد مراجعه و فیزیکی یا همراه صورت می گیرد.